Sportief zijn is ons motto !!!

 

 

 

Personen welke de wedstrijden/Inrichting verstoren door baldadig optreden, onfatsoenlijk gedrag, goede orde en geest verstoren, zullen uitgesloten worden van verder deelname en de toegang tot de organisatie ontzegd worden. Wij hopen dat iedereen hiervan bewust is dat het organiseren en het in stand houden van het crossgebeuren niet van een leien dakje loopt.

 

a. Overtreding tegenover de veiligheid van zichzelf, medepiloten, publiek en officiëlen, welke aan moedwilligheid of roekeloosheid kan worden toegeschreven, zullen met een schorsing bestraft worden. Voor de inbreuken op de sportiviteit zal een geldboete volgen tussen de 13€ en de 38€ te bepalen door het bestuur.

 

b. Enkel de officiëlen ter herkennen aan hun uitrusting en de EHBO, mogen zich tijdens de race voor de afsluiting bevinden. In en voor de officiële wagen bevinden zich enkele en alleen personen in opdracht!!!

 

c. Een tot stilstand gekomen of in moeilijkheden verkerende piloot wacht best  op een afdekking van een officiële alvorens uit te stappen, wel dient de piloot er zich van te vergewissen of alles veilig is alvorens de baan over te steken en dient alle aanwijzingen van de officiëlen op te volgen. De piloot dient ten allen tijde zijn/haar helm op te houden tot hij/zij de wagen verlaten heeft. Alle piloten welke zich nog in  de wagen bevinden dienen ten allen tijde hun helm op te houden tot men het parcour verlaten heeft.

 

d. Het is verboden:

-te roken in of op de wagen, laswerken uit te voeren aan de wagens waarbij gebruik wordt gemaakt van open vuur (gasflessen)

-kinderen of andere personen te laten meerijden in of op de wagen. De piloot is verplicht, voor zover dit mogelijk is, de wagen zelf op of af het terrein te rijden (zeker geen persoon zonder rijbewijs- mogelijks schorsing bij overtreding)

 

e.ln het rennerspark dienen alle bewegingen stapvoets te gebeuren. Er mag tijdens de pauze, enkel en alleen op het parcour, met kleine crossmoto's gereden worden door "jonge crossertjes" tot maximum 15 jaar en max 125cc. Overtreders zullen na een tweede verwittiging een geldboete opgelegd krijgen van 50€ welke dient betaald te zijn alvorens aan de volgende start te verschijnen. Een VRCB afgevaardigde zal hierop toezicht uitoefenen. Op het rennerspark is elke piloot burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor eventueel door hem aangerichte schade aan personen en of materialen. ( een proefrit kan gevraagd worden aan de officiële wagen)

 

f. Het vroegtijdig verlaten van het rennerspark en parcour tijdens de wedstrijden is verboden wanneer men zich , door en/of langs het publiek, of het parcour moet begeven om de uitgang te bereiken.

 

g. Het parcour zal duidelijk afgebakend zijn: aan de binnenzijde door vaten, aan de buitenzijde door greppel. De contactklasses dienen absoluut op te houden met duwen, wanneer zij hun concurrent buiten de banden of vooraan in de greppel hebben geduwd. Voor allen geld volgende regel: aan de buitenzijde met de 4 wielen buiten de baan is automatisch rood. Het rijden In de neutrale zone is verboden evenals het onnodig toertjes maken op het middenplein. Het opzettelijk nemen van een kortere weg over het middenterrein is ten alle tijden verboden. Het accidenteel overslaan van één vat zal getolereerd worden wanneer men hierbij niemand van de op het middenterrein aanwezige personen of zaken in gevaar brengt ( stuurfouten of bij een aanval). Het spreekt voor zich dat wanneer men hierbij meer dan één vat overslaat er onmiddellijk een uitsluiting volgt (rode vlag). Het moedwillig omver rijden van een vat, zonder aangevallen te worden, zal beboet worden met een rode vlag+ 50€. Wanneer bij een aanval, de aanvallende wagen tussen twee vaten het middenterrein oprijd om de aan te vallen wagen op zijn zijde of hoek te raken, is dit automatisch ROOD! Bij de snelspeedklassen: omverrijden van de kleine en grote vaten zal onmiddellijk resulteren in een uitsluiting (rode vlag).

Het aanvallen bij de start (contactklasses) mag ENKEL in rechte lijn tot aan de blauwe vlag.

 

h. Een wagen in stilstand: (ploegmaat of niet) mag niet meer worden aangevallen of voortgeduwd. Elke wagen moet op eigen kracht kunnen verder rijden. Als moedwilligheid kan worden aangetoond zal een boete van 25€ worden opgelegd en of een schorsing te bepalen door het bestuur Bij frontale aanrijding RODE VLAG en een schorsing bekend gemaakt door het bestuur!!! Gezien wij dit punt belangrijk vinden voor de veiligheid van de deelnemers, lijkt het ons normaal dat er geen opzettelijke stilstaande fases worden gecreëerd.

 

i. Het opwachten van een concurrent (contactklasse) mag, maar de wagen moet ten alle tijden blijven doorrijden.

 

j. Buiten de piste is het verboden om aan te vallen, anders rode vlag bij herhaling tijdens dezelfde wedstrijddag, zal door het bestuur een schorsing opgelegd worden. Wanneer een wagen buiten de piste is geduwd dient de piloot zich zo snel mogelijk terug in te voegen op het parcour. Ook de aanvaller dient er voor te zorgen dat dit mogelijk is.

 

k. Bij afscherming van een wagen door een officiële dienen de achterlopende deelnemers steeds de richting van de gele vlag te nemen. Het niet opvolgen betekent automatisch een rode vlag. Bij afscherming van een wagen met de gele vlag, moeten alle andere wagens ongeveer een halve meter afstand houden van deze gele vlag.

 

1. Wanneer Iemand een rode vlag krijgt: betekent dit dat hij een overtreding tegenover het reglement heeft begaan. De piloot dient dan de race te beëindigen en

zijn wagen op een veilige manier op het middenterrein te plaatsen en te verlaten. Nadere uitleg over het waarom kan hem verschaft worden na afloop van de reeks.  (Hij mag echter wel deelnemen aan de volgende manche). Wanneer een piloot na het krijgen van de rode vlag nog meer dan één ronde blijft rondrijden, kan er een schorsing worden opgelegd door het bestuur. Ook wanneer een wagen brandstof verliest of tekenen van brand vertoont, krijgt de piloot een rode vlag. Wanneer een wagen teveel rook produceert of met een openstaand motordeksel rondtoert en hierdoor een gevaar oplevert voor zichzelf, medepiloten, officiële of publiek zal hij uit de wedstrijd genomen worden.

 

m. Het zwaaien met gekruiste , rode en gele vlaggen samen: betekent dat de race wordt stilgelegd, in dit geval dient iedere deelnemer zo snel mogelijk te stoppen ( gevaar op het parcour). De hulpdiensten hebben een blauw-gele vlag welke het sein geeft aan de officiëlen dat er extra aandacht nodig is bij een bepaalde piloot. Deze vlag wil niet zeggen dat de wedstrijd stilgelegd wordt.

 

n. Het rijden In tegenovergestelde richting is verboden, tenzij om zich van een hindernis te verwijderen.

 

o. Achteruitrijden is eveneens onder deze voorwaarde toegestaan doch in beide gevallen mag men zijn concurrent niet hinderen of aanvallen.

 

p. Verwisselen van wagen of piloot tijdens de wedstrijd is verboden. Voor inbreuken hierop zal een schorsing opgelegd worden. ( eventueel levenslang).

 

q. Driemaal gedubbeld: deze wagen wordt uit de wedstrijd genomen van het moment hij op het rondetellingsdocument in drie ronden niet is doorgekomen Hij wordt ervan verwittigd met de rode vlag. Zij die uit de wedstrijd worden genomen, om welke reden ook komen niet meer voor in de uitslag. Deze regel is van toepassing voor alle categorieën.

 

r. Veillgheidsronde: bij het afvlaggen: onmiddellijk stoppen na 1 ronde. Een officiële zal toelating geven om het parcour te verlaten. Zodoende kan de volgende reeks het terrein vlugger betreden. Inbreuken hierop, welke een gevaar opleveren voor de medepiloten zullen bestraft worden.( boete of schorsing)

 

s. Aanvallen na het afvlaggen is ten strengste verboden, overtreders zullen bestraft worden met verwijdering uit de uitslag en een geldboete van 125 €+ eventuële schorsing.

 

t. De zwart-wit geblokte vlag geeft het einde van de wedstrijd aan en dient men direct op snelheid te vertrekken!!!

 

u. De start wordt opgesteld wanneer voorgaande reeks wordt gereden. Telaatkomers en geen lottrekklng komen niet meer aan de start en dit geldt voor elke reeks.

 

 

 

 

 

 

© Vlaamse Rodeo Cross Bond